Menu

Przejdź do sklepu

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych (dalej zwane Dane) przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest spółka Dermoelite Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa Polska NIP: 7010995181 KRS 0000856786, (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie pod adresem siedziby lub poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@dermoelite.pl

2. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w celu niezbędnym do:

a) zawarcia umowy sprzedaży produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

b) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) przesyłania informacji handlowych lub w celu marketingu bezpośredniego art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3. Na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie przetwarzane są następujące dane Konsumentów/Kupujących: imię, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

4. Dane osobowe Konsumentów/Kupujących przetwarzane będą przez okres aż do przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży.

5. Dane Konsumentów/Kupujących mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punku poprzedzającego, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Konsumentów/Kupujących, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

8. Pozyskane od Konsumentów/Kupujących dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy, uczestniczącym w wykonywaniu obowiązków  i czynności Sprzedawcy, tj.:

a) podmiotom dostarczającym zakupione produkty;

b) podmiotom odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg procesu zakupowego.

9. Konsumentów/Kupujących przysługuje prawo do:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są w Polityce Prywatności na stronie internetowej: https://www.dermocity.pl.

11. Podanie danych osobowych, w celu przesłania informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania informacji dotyczących współpracy lub zakupów.

12. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, można skontaktować się z Administratorem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: biuro@dermoelite.pl lub na adres ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa Polska tel. 22 734 27 96